POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE PRIVREMNIH OBJEKATA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNI POZIV ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE PRIVREMNIH OBJEKATA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u okviru redovnih aktivnosti realizuje postupke  koji podrazumijevaju davanje u zakup privremenih lokacija u zoni morskog dobra. Postupak davanja u zakup/na korišćenje sprovodi se saglasno Zakonu o morskom dobru i Zakonu o državnoj imovini, te Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.

Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, kojim su utvrđene lokacije i privremeni objekti koji se postavljaju u zoni morskog dobra, usvojilo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i važi za period 2019-2023.godine.Tenderski postupak, u smislu navedenih propisa, obuhvata i obaveznu saglasnost Vlade CG koja se daje na osnovu Zakona o državnoj imovini na Odluke o objavljivanju javnog poziva i javne pozive kojima su precizirani uslovi javnog poziva, početna cijena zakupa, rokovi i drugo.
Shodno prethodno navedenom, Javno preduzeće je dana 08.07.2022.godine objavilo Javni poziv broj: 0207-2428/1 za  ustupanje na korišćenje privremenih objekata, tipa vikend kuća i ribarskih kuća, na obalama rijeke  Bojane, koje su slobodne za ustupanje putem Javnog poziva (odnosno za privremene lokacije za koje ne postoji važeći Ugovor o korišćenju morskog dobra), u površinama koje su predviđene važećim Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godine.
Prigovori po objavljenom javnom pozivu koji se odnose na površine privremenih objekata nisu prihvatljivi iz razloga što su iste definisane važećim Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godine.
Javno preduzeće ističe da je predmet Javnog poziva broj: 0207-2428/1 zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata u državnoj svojini i poziva sva zainteresovana domaća ili strana fizička lica, privredna društva, pravna lica ili preduzetnike koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da učestvuju na istom.