Služba za opšte i pravne poslove

Služba za opšte i pravne poslove koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja opšte zakonitosti rada, izradu normativnih akata, pravno zastupanje, javne nabavke, informacioni sistem, kadrovske poslove, administrativno-tehničke i druge opšte i pravne poslove Javnog preduzeća.

Rukovodilac službe: Klaudija Pejović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: klaudija.pejovic@morskodobro.com