Služba za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra

Služba za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra obavlja poslove iz organizacije i opremanja kupališta, zaštite životne sredine; prati kvalitet morske vode za kupanje i obalnih procesa; vodi baze podataka morskog dobra; upravlja zaštićenim područjima; utvrđuje pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite; sarađuje sa resorno nadležnim ministarstvom; koordinira međunarodnu saradnju iz oblasti integralnog upravljanja obalnim područjem i održivog razvoja; priprema i realizuje međunarodne projekte; obavlja poslove „focal pointa-a“ za saradnju sa PAP/RAC centrom UNEP/MAP-a; sarađuje sa NVO u realizaciji Programa „Plava zastavica“ i ekoloških akcija; obavlja i druge administrativno-tehničke poslove.

Rukovodilac službe: Dijana Došljak
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: [email protected]

Koordinator službe: Nemanja Malovrazić
E-mail: [email protected]