Nabavke male vrijednosti

Revizija Glavnog projekta izgradnje montazno demontaznog privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeca
Revizija Glavnog Projekta za privremeni objekat -Centar za posjetioce- u rezervatu -Tivatska solila- Opstina Tivat
Izrada preduzetnog plana zastite i sapasavanja za rezervat -Tivatska solila-, opstina Tivat
Graficka priprema, dizajn i stampanje promotivnog materijala za Tivatska solila
Monitoring stanja promjena u specijalnom rezervatu prirode Tivatska solila tokom 2020. godine po partijama
Izrada aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalistima - IOS operativni sistem
Istrazivanje bioloskih parametara mora (polipa i meduza) duz crnogorske obale sa akcentom na kupalista u Bokokotorskom zalivu
Nabavka tonera, kertridza i ribona za stampace
Izbor putnicke agencije za pruzanje usluge kupovine avionskih karata i usluge najma minibusa-autobusa sa vozacem
Pruzanje usluge revizije finansijskog iskaza za 2019. godinu
Izrada idejnog rjesenja i glavnog Projekta za privremeni objekat -Centar za posjetioce- u rezervatu -Tivatska solila- opstina Tivat
Angazovanje eksperata za upravljanje zasticenim podrucjem- Rezervat prirode -Tivatska solila-
Vrsenje strucnog nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji rampe za silazak u more osoba sa invaliditetom
Dizajn i izrada promotivnog materijala-pepeljare za plazu
Pruzanje usluge fizicke i tehnicke zastite lica i imovine Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Izvodjenje radova i postavljanje i povezivanje ne el. napajanje info centra na Tivatskim solilima
Licenca za AutoCAD
Licenca i podrska softverskog sistema Abacus
Odrzavanje integrisanog softverskog sistema -Morsko dobro-
Sanacija postojecih i postavljanje novih ograda na dinama, Velika Plaza
Postanske usluge - dopremanje, preuzimanje i slanje poste
Online cliping
Nabavka digitalnih lokalnih telefonskih uredjaja i opreme za telefonsku centralu i mobilnih telefonskih uredjaja
Osiguranje i registracija vozila i plovila po partijama
Graficka priprema dizajn i stampanje brosure sa skicama za organizaciju kupalista
Dizajn i izrada promotivnog materijala - pepeljare za plazu
Sanacija metalne ograde u Borovoj sumi u zaledju -Zenske plaze- u duzini od 100 m, opstina Ulcinj
Izvodjenje radova na uredjenju plaza ispod Zute grede, krajnji istocni kraj plaze Jaz, opstina Budva
Izvodjenje radova na uredjenju pjesacke staze prema nudistickoj plazi na Jazu i plazi -Malaji- opstina Budva
Izvodjenje radova na rekonstrukciji parapetnog zida i postavljanje zastitne ograde prema bivsem Hotelu -Galeb- opstina Ulcinj
Kolektivno osiguranje zaposlenih
Graficka priprema, dizajn i stampanje postera dana Obale
Nabavka propagandnog materijala
Zakup opreme - stampaca
Pruzanje advokatskih usluga
Tekuce odrzavanje poslovne zgrade Narucioca
Nabavka i postavljanje dvije zapornice-brane za kontrolu nivoa vode u rezervatu Tivatska solila
Izvodjenje radova na uredjenju kupalista na sjevemom dijelu plaze Valdanos, opstina Ulcinj
Sanacija i uredjenje pjesacke staze od hotela -Park- do tunela na Rtu Zavala prema Becicima, opstina Budva
Organizacija okruglog stola, seminara i sastanka - po partijama
Izvodjenje radova na uredjenju lokacije za kupanje pasa i izgradnja silaznog stepenista na stazi prema plazi Mogren, Opstina Budva
Izvodjenje radova na tamponiranju prilaznog puta u zaledju Velike plaze na kat.parcelama 1371, 1381 i 10009 sve K.O. Donji Stoj, opstina Ulcinj
Opremanje poslovne zgrade klima uredjajima
Nabavka durbina za posmatranje ptica u rezervatu -Tivatska solila-
Iznajmljivanje i postavljanje hemijskih WC-a u rezervatu -Tivatska solila- i na gradskim kupalistima
Recenzija studije za izradu kamenog nabacaja za zastitu bujicnog kanala od dejstva talasa u Buljarici-opstina Budva
Recenzija studije za postavljanje kamenog nabacaja za zastitu usca rijeke Drenovstice na plazi Jaz-opstina Budva
Izrada idejnog rjesenja i glavnog projekta izgradnje montazno demontaznog privremenog objekta za potrebe Javnog preduze
.6d234cc6.css
.2e97530a.css
Izvodjenje radova na izgradnji pomocnog objekta - portirnice, povrsine 15m2 na kat. parceli 1577 KO Budva, I faza
Promocija i prezentacija Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sajmovima u zemlji i inostranstvu, izrada i postavljanje LED ekrana
Konsultanske usluge za izradu plana upravljanja otpadom na plazama i otpadom koji nanosi more i rijekama
Stampanje i koricenje djelovodnika i koricenje sluzbenih listova
Izrada kataloga plaza na engleskom jeziku
Izvodjenje radova na adaptaciji hola u prizemlju i na spratu poslovne zgrade Narucioca
Izvodjenje zavrsnih radova na setalistu Risan-Perast
Sanacija lijevog nasipa uz Siroku rijeku u rezervatu Tivatska solila, na kat.parceli 1984 K.O. Djurasevici
Nabavka tonera, kertridza, ribona za stampace
Stampanje i koricenje djelovodnik i uvezivanje i koricenje Sluzbenih listova
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije napajanja elektricnom energijom objekta poslovne zgrade Narucioca
Nabavka kancelarijskog materijala
Monitoring stanja promjena u specijalnom rezervatu Tivatska solila tokom 2019. godine po partijama
Revizija finansijskog iskaza za 2018. godinu
Opremanje poslovnih prostorija fotografijama velikog formata -stampa na platnu, uramljivanje-, uramljivanje zahvalnica i stampa i montaza folija na bilbordu
Izrada glavnog projekta za izvodjenje radova na izgradnji pomocnog objekta-portirnice
Sanacija lijevog nasipa na Siroku rijeku i postavljanje zapornice za regulaciju nivoa vode u rezervatu Tivatska solila
Snimanje promotivnog filma i TV spota
Izrada betonske stope-temelja za dizalicu podizanje manjih camaca na lucici Kacema
Nabavka 100 (sto) fotografija ptica iz rezervata Tivatska Solila
Izrada Studije za izradu kamenog nabacaja za zastitu bujicnog kanala od dejstva talasa u Buljarici
Sanacija i odrzavanje postojece ograde dina na Velikoj plazi, opstina Ulcinj
Nabavka propagandnog materijala -USB memorijske kartice i ukrasne kese-
Izrada studije za postavljanje kamenog nabacaja za zastitu usca rijeke Drenovstice na plazi Jaz
Recenzija studije i idejnog rjesenja za revitalizaciju plaze (Bar Zukotrlica)
Osiguranje i registracija vozila po pratijama
Nabavka stampanog materijala (koverte, zapisnici, fascikle, omoti spisa)
Graficka priprema, dizajn i stampanje kalendara
Konsultantske usluge za oblast zasticenih podrucja
Implementacija -Usvojimo plazu- pilot projekta na plazama Jaz u Budvi i Blatna plaza u Herceg Novom
Konsultantske usluge za izradu Izvjestaja i Plana upravljanja za sakupljanje i reciklazu plasticne PET ambalaza
Vrsenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na uredjenju pjesacke staze Risan- Perast, IV zavrsna faza
Lektorisanje dokumenta Program unapredjenja morskog dobra (Odrzivo upravljanje plazama u Crnoj Gori)
Redizajn web sajta Javnog preduzeca za upravljanje morskog dobra Crne Gore
Nabavka dnevnih novina i casopisa
Nabavka reklaminih majica
Uredjenje i odrzavanje specijalnog rezervata Tivatska Solila, sanacija i odrzavanje postojece infrastrukture i info tabli
Stampanje promoivnog materijala za Tivatska solila (graficka priprema i dizajn)
Konsultantske usluge za izradu Izvjestaja
Izrada kamenog nabacaja u cilju zastite obalnog zida na Setalistu Pet Danica na Savini, u opstini Herceg Novi
Obnova Auto CAD licence
Izrada promotivnog materijala za potrebe projekta -UNEP Marine Litter-
Nabavka reklamnih majica
Stampanje promotivnog materijala za Tivatska Solila
Usluge online cliping-a
Vrsenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izradi i postavljanju kula i osmatracnica na Solilima u opstini Tivat
Revizija tehnicke dokumentacije Glavnog projekta za uredjenje i izgradnju pjesacke staze od hotela Albatros do rta Djerane, Opstina Ulcinj
Odrzavanje integrisanog softverskog sistema -Morsko dobro-
Revizija Glavnog projekta za regulisanje kanala i vodotoka u rezervatu -Tivatska solila- u opstini Tivat
Izrada i postavljanje kula i osmatracnica (sa izradom idejnog rjesenja) na Solilima u opstini Tivat
Dopuna revizije tehnicke dokumenatcije- idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju setalista u Rafailovicima, opstina Budva
Izrada elaborata o stanju obalne infrastrukture na trajektnim pristanistima u Lepetanima i Kamenarima
Izrada aplikacije off line mape crnogorske obale sa mapiranim kupalistima
Izrada elaborata - Analiza za odredjivanje naknade za koriscenje Trajekta Kamenari-Lepetani
Postanske usluge
Stampanje postera Dan Obale
Tekuce odrzavanje poslovne zgrade
Predsezonsko nasipanje pijeska na plazama u Boki Kotorskoj
Nabavka, postavljanje i skladistenje opreme
Izbor putnicke agencije za pruzanje usluge kupovine avionskih karata i usluge najma minibusa-autobusa sa vozacem
Organizacija seminara
Izrada kamenog nabacaja u cilju zastite obalnih zidova na Savini, opstina Herceg Novi
Premija osiguranja zaposlenih i imovine po partijama
Izvodjenje radova na uredjenju obale na lokaciji Bjelila, opstina Tivat
Dostampavanje brosura - The Coast of Montenegro
Zakup opreme - stampaca
Revizije Glavnih projekata K.O. Krasici K.O. Bigovo K.O Orahovac, Opstina Kotor
Izvodjenje radova na tamponiranju prilaznog puta u zaledju Velike plaze na kat.parceli br. 1120, 11421 i 1163 K.O. Gornji Stoj
Nabavka mobilnih telefona
Izrada studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane
Izrada grafickog i vizuelnog rjesenja za znak i logotip rezervata Tivatska solila sa knjigom standarda
Digitalizacija i georeferenciranje planova luke
Revizija glavnog projekta izgradnje rampe-navoza za izvlacenje camaca na Maloj plazi na dijelu katastarske parcele 3575 K.O. Ulcinj u opstini Ulcinj
Revizija finasijskog iskaza za 2017. godinu
Nabavka kancelarijskog namjestaja i opreme po partijama
Istrazivanje i ciscenje morskih pecina u zoni Borove sume u opstini Ulcinj
Vrsenje strucnog nadzora nad izgradnjom javne rasvjete duz pjesacke staze Risan - Perast III faza
Vrsenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na revitalizaciji Borove sume u Ulcinju
Vrsenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji javne rasvjete (nastavak) u duzini od 23m dionice na Rtu Djeran- Opstina Ulcinj
Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije pristanista Donja Lastva
Monitoring stanja-promjena u specijalnom rezervatu prirode Tivatska solila tokom 2018. godine po partijama
Revizija tehnicke dokumentacije na izgradnji dijela saobracajnice od bivseg hotela Galeb prema hotelu Albatros -Opstina Ulcinj
Nabavka propagandnog materijala po partijama Partija I- Nabavka rokovnika Partija II- Nabavka peSkira za plazu
Izrada softverskog aplikativnog sistema Softver za racunovodstvo zarade i kadrovsku evidenciju
Izrada grafickog i vizuelnog rjesenja za znak i logotip rezervata Tivatska solila sa knjigom standarda
Dopuna Glavnog projekta za rekonstrukciju pristanista na Opatovu shodno geomehanickom elaboratu
Izvodjenje radova na izradi i montazi elektricne dizalice za podizanje i spustanje camaca na lokaciji Kacema u opstini Ulcinj
Opremanje pristanista i privezista bitvama i alkama
Izrada tehnicke dokumentacije za izgradnju dijela saobracajnice od bivskeg hotela Galeb prema hotelu Albatros - opstina Ulcinj
Izvodjenje radova na izgradnji javne rasvjete - nastavak dionica na rtu Djeran - opstina Ulcinj
Nabavka tablica sa kucnim brojevima
Recenzija Studije planskog rjesenja pristanista u Canju - opstina Bar
Recenzija Studije za pripremu izmjena Glavnog projekta lucice Kacema - opstina Ulcinj
Izvodjenje radova na revitalizaciji Borove sume - II faza
Revizija Glavnog projekta rekonstrukcija obalne zone saobracajnica trgova i setalista u Sutomoru Opstina Bar
Vrsenje strucnog nadzora nad ogradjivanjem dina na Velikoj plazi
Ogradjivanje pjescanih dina na Velikoj plazi u Opstini Ulcinj
Pruzanje usluge iznajmljivanja stampaca
Obnova AutoCAD licenci
.2bf5c9d1.css