Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra obavlja poslove planiranja, uređenja i izgradnje morskog dobra, izrade urbanističko-tehničkih uslova i rješenja o lokaciji, nadzora nad realizacijom investicionih aktivnosti i nad programom uređenja i korišćenja, prijavljivanja nepravilnosti nadležnim inspekcijskim organima, praćenje ažurnosti podataka katastra morskog dobra, kontrole morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Rukovodilac službe: Vukašin Mijatović, dipl.inž.arh.
Kontakt telefon: 033/451-678
E-mail: vukasin.mijatovic@morskodobro.com