Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra obavlja poslove planiranja, uređenja i izgradnje morskog dobra, izrade urbanističko-tehničkih uslova i rješenja o lokaciji, nadzora nad realizacijom investicionih aktivnosti i nad programom uređenja i korišćenja, prijavljivanja nepravilnosti nadležnim inspekcijskim organima, praćenje ažurnosti podataka katastra morskog dobra, kontrole morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Rukovoditeljka službe: Sandra Škatarić
Kontakt telefon: 033/451-678
E-mail:[email protected]

Koordinatorka službe: Miljana Miljanić
E-mail:[email protected]