Organizacija kupališta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore donijelo je Atlas crnogorskih plaža i kupališta za period od 2019. do 2023. godine, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Javnog preduzeća. 

Atlas crnogorskih plaža i kupališta je donijet shodno obavezi koja je Javnom preduzeću data Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje. Atlasom su definisana kupališta, kao i privremeni/ugostiteljski objekti (u dimenzijama na osnovu veličine i položaja kupališta), a sve na osnovu smjernica Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od od 2019. do 2023. godine koji je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Atlasom su kupališta podijeljena na hotelska, javna i kupališta specijalne (posebne) namjene, pri čemu su javna kupališta podijeljena na novih 8 vrsta, i to: porodična, kupališta za aktivan odmor koja se dijele na 3 podvrste (sportska, rekreativna i adrenalinska kupališta, kupališta za ronioce i kupališta za kite/wind surfing), party kupališta, romantična kupališta, kupališta bez plažnog mobilijara, kupališta za kućne ljubimce (pse), kupališta sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima i izletnička, dok su pod kupalištima specijalne (posebne) namjene definisane 2 vrste kupališta, i to: nudistička kupališta i kupališta namijenjena dječijim odmaralištima. 

Sva kupališta predviđena nevedenim Atlasom crnogorskih plaža i kupališta se organizuju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru  ("Službeni list Crne Gore" broj 023/19 od 19.04.2019. godine i broj 076/19 od 31.12.2019. godine) koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.


Osnovni uređaji i oprema na kupalištu

  • sanitarni čvor – postavlja se jedan sanitarni čvor na svakih 1000m2 površine kupališta ili sanitarni čvor u objektu korisnika kupališta kad se objekat nalazi na udaljenosti do 50m od kupališta (koji može biti izrađen od čvrstog materijala ili može da bude montažni kontejnerskog tipa i priključen na javni kanalizacioni sistem ili mobilni ukoliko ne postoji mogućnost priključka);mobilne korpe za otpatke – postavljaju se na svakih 10m i korpe za selektivno odlaganje otpada ukoliko za to postoji mogućnost, izrađene od adekvatnog materijala pogodnog za održavanje;
  • tuševi – postavljaju se dva tuša na svakih 50m kupališta;
  • kabine za presvlačenje – postavljaju se dvije kabine na svakih 50m, izrađene od montažno/demontažnih materijala pogodnih za održavanje i bez reklamnih natpisa;
  • plažni mobilijar;
  • bove za obilježavanje kupališta sa morske strane;
  • kula za spasioca, spasilački punkt i spasilačka oprema;
  • informativne table i
  • protivpožarni aparat

Plažni mobilijar obuhvata platnene ili od trske suncobrane, ležaljke od pvc materijala, drveta i ostalih lakih materijala i baldahine drvene konstrukcije površine 2m x 2,5m natkrivene platnom i zavjesama. Plažni mobilijar, odnosno suncobrani i baldahini treba da budu bež, bijele ili u paleti pastelnih boja i mogu da sadrže reklamne natpise na:

- karnerima suncobrana i baldahina i/ili

- unutrašnjoj strani suncobrana i baldahina na način da nijesu vidljivi sa spoljašnje strane.

Suncobrani i baldahini na hotelskom kupalištu mogu da budu u zaštitnim bojama hotelskog brenda i da sadrže naziv hotela/brenda.

Baldahini se mogu postavljati samo na kupalištima dužine najmanje 100 m i sa površinom većom od 1000 m2.

Radi sprečavanja prenatrpanosti plažnim mobilijarom na kupalištima treba da se:

  1) ostavi:

  - slobodan pristup do mora, u širini od najmanje 1 m, na svakih 20 m,

  - slobodna zona uz more u širini od najmanje 3 m, a na kupalištima površine do 500 m2 od najmanje 1 m;

  2) oslobodi od plažnog mobilijara polovina plaže (po dužini, dijeljeno simetralom upravno na obalnu liniju i da taj prostor označi);

  3) na drugoj polovini plaže plažni mobilijar rasporedi postavljanjem:

  - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 8 m2;

  - jednog baldahina koji zauzima prostor od najmanje 8 m2.

Na hotelskim kupalištima plažni mobilijar treba da se rasporedi postavljanjem na cjelokupnoj površini i to:

  - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 10 m2;

  - jednog baldahina koji zauzima prostor od najmanje 10 m2,

  - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 15 m2 u hotelima sa pet zvjezdica.

Uslovi bezbjednosti na kupalištu

Pod uslovima bezbjednosti na kupalištu podrazumijeva se organizacija spasilačke službe i ostale spasilačke opreme, kao i obilježavanje kupališta sa morske strane.

Spasilačka služba podrazumijeva najmanje jednog spasioca koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje Crveni krst, na svakih 50m dužine obale u julu i avgustu, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima. Spasilac treba da ima ličnu opremu/uniformu (majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje, dvogled i laka ronilačku opremu). Spasioci posjeduju licencu ovlašćene organizacije (Crveni krst Crne Gore) za obuku spasilaca na moru, koja se obnavlja svake godine u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu. Tokom radnog vremena spasilac je dužan da boravi na kuli ili obavlja kontrolne šetnje obalom i da uvijek nosi prepoznatljivu uniformu kako bi ga kupači lako uočili.

Na kupalištu treba da se nalazi:

  - jedna kula za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac", na crnogorskom i engleskom jeziku;

  - jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule za spasioce, u neposrednoj blizini vode;

  - signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla sa objašnjenjem značenja na crnogorskom i engleskom jeziku (ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno ili spasilac nije na dužnosti);

  - jedan čamac za spašavanje na svakih 200 m dužine obale.

Kula za spasioca i spasilački punkt treba da se ima: dvogled, bova za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć.

Obilježavanje kupališta vrši se sa vodene strane, postavljanjem plutajućih međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100m od obale. Kupališta na kojima se nalaze ribarske poste, kao i kupališta za kite/wind surfing se ne ograđuju sa morske strane. Unutar ograđenog dijela kupališta ne mogu se postavljati bove za privez plovila, niti se plovila mogu kretati.

Informativne table

Radi pružanja svih neophodnih informacija i obavještenja kupačima, na kupalištima se postavljaju informativne table, i to:

  - tabla sa informacijama o kupalištu koja sadrži: naziv i vrstu kupališta, ime korisnika/zakupca, dužinu zahvata, plan organizacije kupališta sa skicom, radno vrijeme kupališta, tačan/dozvoljen broj plažnog mobilijara po vrstama, cjenovnik plažnog mobilijara (sa naznakom vremena do kada se plažni mobilijar naplaćuje), zonu uz more za slobodan prolaz kupača, kao i usluge koje se pružaju na plaži, brojeve telefona i nazive nadležnih inspekcijskih službi i link sa informacijama o kvalitetu morske vode, na crnogorskom i engleskom jeziku;

  - tabla sa informacijama o plažnom redu koja sadrži pravila ponašanja na kupalištu i način i uslove korišćenja opreme na kupalištu na crnogorskom i engleskom jeziku;

  - tabla sa informacijama o bezbjednosti kupača koja sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, objašnjenjem značenja boja zastavica i drugim informacijama koje su bitne za bezbjednost kupača, na crnogorskom i engleskom jeziku.

Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru  ("Službeni list Crne Gore" broj 023/19 od 19.04.2019. godine i broj 076/19 od 31.12.2019. godine) u prilogu 1 propisani su posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kupališta po vrstama.