Praćenje kvaliteta morske vode

Još od 1996. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje godišnje programe praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje sezone shodno odredbama Zakona o vodama. 

Od 2010. naš Program se realizuje u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl. list RCG 02/07) kao i u skladu sa ostalim nacionalnim i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, voda i mora. Program je usklađen sa osnovnim zahtjevima EU Direktive o kvalitetu voda za kupanje i rekreaciju (Directive 2006/7/EEC)

Dosadašnji Programi praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode obuhvaćali su 85 lokacija na javnim kupalištima na kojima je uzorkovanje morske vode vršeno u petanestodnevnim intervalima u periodu ljetnje kupališne sezone od maja do oktobra.


PARAMETRI
Radi praćenja sanitarne ispravnosti morske vode na javnim kupalištima i njenog ukupnog kvaliteta, a u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim propisima, prate se sledeći parametri:

Osnovni mikrobiološki parametri:

 1. Escherichia coli (u 100 ml)
 2. Intestinalne enterokoke (u 100 ml)

Prateći fizičko-hemijski parametri:

 • temperatura vazduha
 • temperatura vode (prilikom uzimanja uzorka)
 • salinitet
 • pH
 • boja
 • zasićenost kiseonikom (%O2)
 • amonijak (mg/l)
 • plivajuće otpadne materije (opisno)
 • boja i providnost (opisno)


UZORKOVANJE
Uzorak morske vode koji se analizira mora biti propisno uzet sa središnjeg dijela kupališnog prostora, na dubini od 1 m, 30 cm ispod površine vode. Uzorak vode se uzima sterilnom bocom (250ml) koja se zatvara i do laboratorije prenosi u frižiderima na temperaturi od oko 4°C. Uzorak mora biti analiziran u okviru 24h od vremena uzimanja istog. Zbog vršenja analize u istim uslovima, i što veće pouzdanosti dobijenih podataka uzorak iz kojeg se vrše analize traženih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara mora biti jedinstven i nedjeljiv.
Prilikom uzimanja uzorka, obezbjeđuju se i podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka (vjetar, oblačnost, padavine, talasi), kao i vrši evidencija izvora zagadjenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode.


METODOLOGIJA
Ispitivanje sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se primjenom standardnih referentnih metoda koje su propisane Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl.list RCG 02/07) – Prilog I i Prilog IV.
Metodologija koja se koristi prilikom vršenja mikrobioloških parametara mora biti po ISO standardima 9308-1 i 7899-2 za Escherichia coli i Intestinalne enterokoke (ili po standardima ISO 8199 i 6887-1 za iste parametre). Shodno ovim standardima uzgajanje kolonija Escherichia Coli se vrši na podlozi koju čine "Tryptone bile agar" (TBA) i "agar sa Soybean leaflet" (TSA), a za potvrdu, osim crveno obojanih kolonija, koristi se "Indole reagens" (reagens James). Podloga na kojoj se uzgajaju Intestinalne enterokoke je "m-Enterococcus Agar" (DIFCO), dok se njihova potvrda radi prebacivanjem kolonija na podlogu od "Agar bile esculina azide" (BEAA) čije crnjenje dokazuje prisustvo Intestinalnih enterokoka.


KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA
Shodno članu 13, Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju razvrstavaju se u dvije klase, i to:

klasa K1-odlične
klasa K2- zadovoljavajuće

Za priobalne morske vode granične vrijednosti parametara su:

ParametarJedinica mjereK1K2Intestinalne enterokoke/100 ml100200Escherichia coli/100 ml250500

Vrijednosti parametara za klasu K1 zasniva se na procjeni 95-tog percentila, a klase K2 na procjeni 90-tog percentila.
Na osnovu člana 14. Uredbe, smatra se da voda za kupanje zadovoljava mjerodavne parametre ako se pokaže da u uzorcima tih voda uzetih na istom mjestu uzorkovanja i propisanim intervalima zadovoljava parametarske vrijednosti za kvalitet date vode, i to:
-95% uzoraka odgovara vrijednostima specificiranim u članu 13 Uredbe, i uzastopno zahvaćeni uzorci u statistički cjelishodnim intervalima ne odstupaju od relevantnih parametarskih vrijednosti

Od 2015. godine rezultati sanitarnog kvaliteta morske vode nalaze se u aplikaciji kojoj možete pristupiti putem linka. 

Rezultati mjerenja sanitarnog kvaliteta za predhodne godine:

Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2014
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2013
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2012
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2011
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2010
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2009
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2008
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2007
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2006
Rezultati kvaliteta morske vode u sezoni 2005