Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje organizuje, koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja zakonitosti u radu službe, pripremanja i praćenja realizacije ugovora za ustupanje djelova morskog dobra, pripremanja predloga akata, informacija, izvještaja i analiza o korišćenju morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Rukovodilac službe: Andrej Purić, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: andrej.puric@morskodobro.com