Služba za kontrolu morskog dobra

Služba za kontrolu morskog dobra vrši sve poslove u zakonskim okvirima kontrole morskog dobra: obavlja poslove praćenja i kontrole izvršavanja svih ugovorenih obaveza na teritoriji opštine; obavlja poslove kontrole morskog dobra uopšte; učestvuje u zajedničkim kontrolama morskog dobra; prati realizaciju ugovora o komunalnom održavanju zone morskog dobra; redovno informiše službe u Preduzeću o stanju na terenu; priprema zapisnike o izvršenim kontrolama; vrši nadzor nad izvođenjem radova na održavanju u zoni morskog dobra, učestvuje u radu komisija JP, ostvaruje saradnju sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim preduzećima na poslovima nadležnosti iz službe, koordinira aktivnostima na praćenju programa i projekata, obrađuje zahtjeve imovinsko pravne prirode.

Rukovodilac službe: Srđan Radić, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: [email protected]

Koordinator službe: Ranko Stojanović
E-mail: [email protected]