Privremeni objekti

Privremeni objekti u zoni morskog dobra ustupaju se na korišćenje u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera. Predmet obuhvata Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2  Zakona o morskom dobru i Prostornim planom područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Izmjene Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine - avgust 2022. godine možete vidjeti na SAJTU RESORNOG MINISTARSTVA: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma