Privremeni objekti

Privremeni objekti u zoni morskog dobra ustupaju se na korišćenje u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera. Predmet obuhvata Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2  Zakona o morskom dobru i Prostornim planom područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 26/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone; 1. Ispravka theničkih grešaka. 

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

SAJT RESORNOG MINISTARSTVA: Ministarstvo održivog razvoja i turizma