Dokumenti

Cjenovnik pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

Eticki kodeks Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.pdf

Interna pravila o etickom i poslovnom ponasanju zaposlenih.pdf

Interno pravilo za izradu internih akata koji se primjenjuju u JP MD CG.pdf

Odluka o Usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeca.pdf

Odluka o kriterijumima za odredjivanje visine sredstava za sponzorstva i pomoci.pdf

Odluka o odredjivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zvizdacaaa.pdf

Odluka o uvodjenju i razlozima uvodjenja sistema video nadzora.pdf

Poslovnik o radu upravnog odbora.pdf

Pravila o kucnom redu.pdf

Pravila obrade i zastite podataka o licnosti.pdf

Pravilnik o blagajnickom poslovanju.pdf

Pravilnik o koriscenju sluzbenih mobilnih telefona.pdf

Pravilnik o naknadi putnih troskova zaposlenih.pdf

Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstvenim politikama.pdf

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja evidencije poklona.pdf

Pravilnik o sluzbenim putovanjima u zemlji i inostranstvu.pdf

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.pdf

Pravilnik o uslovima i nacinu koriscenja sluzbenih vozila.pdf

Pravilnik o zastiti i zdravlju na radu.pdf

Pravilnik za sprovodjenje hitnih nabavki.pdf

Pravilnik za sprovodjenje postupaka za nabavku male vrijednosti.pdf

Pravilnik za sprovodjenje postupka ustupanja-davanja na koriscenje djelova morskog dobra.pdf

Racunovodstvene politike.pdf

Rjesenje o imenovanju liste posrednika u slucaju mobinga.pdf

Statut Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.pdf

Uputstvo o pecatima i stambiljima.pdf

Uputstvo za izradu materijala za sjednicu Upravnog odbora.pdf

Zakon o morskom dobru.pdf