Dokumenti

Cjenovnik pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

Eticki kodeks Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.pdf

Interna pravila o etickom i poslovnom ponasanju zaposlenih.pdf

Interno pravilo za izradu internih akata koji se primjenjuju u JP MD CG.pdf

Izmjene i dopune cjenovnika pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

Odluka o odredjivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zvizdaca.pdf

Odluka o unutrasnjem radu i sluzbi zastite u parku prirode Platamuni.pdf

Odluka o unutrasnjem redu i sluzbi zastite u Parku prirode Katic.pdf

Odluka o unutrasnjem redu i sluzbi zastite u Parku prirode Stari Ulcinj.pdf

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeca.pdf

Odluka o uvodjenju i razlozima uvodjenja sistema video nadzora.pdf

Plan arhivskih oznaka.pdf

Poslovnik o radu upravnog odbora.pdf

Pravila o kucnom redu.pdf

Pravila obrade i zastite podataka o licnosti.pdf

Pravilnik o blagajnickom poslovanju.pdf

Pravilnik o koriscenju sluzbenih mobilnih telefona.pdf

Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje visine sredstava za sponzorstva i pomoci.pdf

Pravilnik o naknadi putnih troskova zaposlenih.pdf

Pravilnik o postupku odobravanja strucnog usavrsavanja u Javnom preduzecu.pdf

Pravilnik o postupku realizacije investicionih projekata i vodjenje registra projekata i radova.pdf

Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstvenim politikama.pdf

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja evidencije poklona.pdf

Pravilnik o sluzbenim putovanjima u zemlji i inostranstvu.pdf

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.pdf

Pravilnik o uslovima i nacinu koriscenja sluzbenih vozila.pdf

Pravilnik o vodjenju Registra dokumentacije utvrdjivanja prava svojine u zoni morskog dobra.pdf

Pravilnik za sprovodjenje postupka ustupanja-davanja na koriscenje djelova morskog dobra.pdf

Rjesenje - Pitanja rodne ravnopravnosti.pdf

Rjesenje o imenovanju posrednika u slucaju mobinga.pdf

Statut Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.pdf

Uputstvo o organizaciji i uslovima koriscenju arhivske gradje na arhivi Javnog preduzeca.pdf

Uputstvo o pecatima i stambiljima.pdf

Uputstvo za izradu materijala za sjednicu Upravnog odbora .pdf

Zakon o morskom dobru.pdf