Pristaništa, privezišta i drugi djelovi obale

Pristanište predstavlja manju manipulativnu površinu na kopnu sa pripadajućim akva prostorom koja služi isključivo za pristajanje i kraće zadržavanje turističkih bordova.

Privezište je objekat obalne infrastrukture sa pripadajućim vodenim i kopnenim prostorom uređen i opremljen za prihvat i siguran privez plovila, koji ima direktan pješački pristup do plovnog objekta.

Ponte i mandraći su manja pristaništa i privezišta, uglavnom u Boki Kotorskoj, koja su izgrađena u tradicionalnom stilu, uređena za prihvat i siguran vez plovila do najviše 10 m dužine, sa direktnim pješačkim pristupom do plovnog objekta,

Red na pristaništima i privezištima regulisano je Uredbom o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putevima ("Sl.list RCG", br. 41/06).