Organizacija službi

Organizacija službi

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena pravna cjelina sa jasno definisanim nadležnostima pojednih službi. Upravni odbor i Izvršni direktor u skladu sa svojim ovlašćenjima koordiniraju rad posebnih organizacionih jedinica-službi.