Sportsko-rekreativne aktivnosti na plažama

Programom se određuju i lokacije za sportsko-rekreativne aktivnosti, u okviru kojih se posebno definišu Uslovi za opremanje i organizaciju kopnenog i morskog dijela lokacije. Sportsko-rekreativne aktivnosti koje se realizuju na ovakvim lokacijama su: kitesurfing, skakanje užetom - bungee jumping, jedrenje, ronjenje, zabavni parkovi na vodi i slične aktivnosti.

Lokacija za sportsko rekreativne aktivnosti predstavlja dio obale tj. manipulativni prostor na kopnu sa pripadajućim akva prostorom, vidno izdvojen od prostora kupališta na kome se ne postavlja plažni mobilijar, a na kojem se obavljaju pripremne radnje koje su povezane sa aktivnostima koje se odvijaju u pripadajućem akva prostoru.

Uslovi za opremanje i organizaciju lokacije za sportsko-rekreativne aktivnosti

a) Osnovna oprema podrazumijeva adekvatan broj tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih objekata shodno površini lokacije i aktivnosti koja se odvija.

b) Informativne table

Informativna tabla sa nazivom korisnika - postavlja se na ulasku sa kopnene strane. Tabla sadrži jasno naznačenu zonu za sportsko-rekreativne aktivnosti sa piktogramima dozvoljenih aktivnosti i sadržaja koji se nude na toj lokaciji (tuševi, wc, korpe za otpatke i sl.), radnim vremenom, telefonom za žalbe. Tabla se radi na crnogorskom i engleskom jeziku.  Skica br: 1. (u prilogu Programa)

Tabla reda - postavlja se na samoj lokaciji i sadrži podatke o higijenskom redu, zabranama i drugim uslovima bezbjednog korišćenja prostora za sportsko-rekreativne aktivnosti. Tabla se radi na crnogorskom i engleskom jeziku. Skica br: 5 (u prilogu Programa)

c) Spasilačka služba

Stručno osposobjena lica - spasioci - u okviru zahvata potrebno je organizovati spasioca koji posjeduje licencu ovlašćene organizacije u Crnoj Gori, za obuku spasioca na moru. Licenca se obnavlja svake godine u Centru za obuku Crvenog Krsta u Sutomoru.

Lična oprema spasioca na vodi: pištaljka, majica sa oznakom spasilačke službe, kupaći dres, šorts sa oznakom spasilačke službe, bova za spašavanje, dvogled, mobilni  telefon.

Spasilački punkt - postavlja se u neposrednoj blizini linije vode, a sastoji se od stolice za spasioca i suncobrana. Spasilački punkt  ima sledeću opremu: dvogled, bova za  spasavanje, radio stanica-mobilni telefon, opremu prve pomoći i signalizacione zastavice.

d)    Obilježavanje lokacije

Bočne strane zahvata lokacije na moru se obilježavaju bovama koje su međusobno povezane, naizmjenično jedna crvene i jedna žute boje valjkastog oblika, svaka dužine 80cm, prečnika 15cm i obima 50cm kako bi se lokacjia  jasno izdvojila od prostora susjednih kupališta.

Kopneni prostor lokacije se može ograditi reklamnim zastavicama koje su povezane kanapom i pričvršćene za drvene stubove maksimalne visine do 0.5m.

Korisnik lokacije dužan je ispuniti sve uslove propisane Uredbom o minimalno-tehničkim uslovima, načinu, sredstvima i opremi za pružanje pojedinih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti (“Sl.list RCG”, br. 06/12).