Obavještenje

Obavještenje

Na osnovu člana 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva obavještava zainteresovanu  javnost da je investitor Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Revitalizacija plaže Pržno i rekonstrukcija obale u Pržnu”, na katastarskoj  parceli 1876 KO Sveti Stefan, u naselju Pržno, u Budvi.U vezi sa navedenim,pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, Trg Sunca 3, (zgrada “Montenegroexpressa”, prvi sprat), radnim danima od 09 do 11 časova ili na sajtu Opštine Budva  www.budva.me (zaštita životne sredine). U roku od trideset dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a za vrijeme trajanja  javnog uvida mogu se dostaviti primjedbe, sugestije i mišljenja u pisanoj formi, na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Tgr sunca 3.Primjedbe i mišljenja u naznačenom roku mogu se poslati i na e-mail adresu: [email protected]. Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, dana  21.04.2023. sa početkom u 11 časova.