DJELIMIČNO PRIHVAĆENI ZAHTJEVI BIVŠIH KORISNIKA

Najprije, ističemo da su primjedbe na nacrt Predloga Odluke o ustupanju djelova morskog dobra u javnosti mahom okarakterisane kao primjedbe zakupaca. Naglašavamo da su svi ugovori istekli dana 31.12.2023.godine, te da ta lica koja sebe karakterišu na dati način više nisu zakupci, već zainteresovana lica, koja bi usvajanjem Predloga Odluke od strane Upravnog odbora imala mogućnost da učestvuju u svojstvu ponuđača u novom postupku ustupanja državne imovine u zoni morskog dobra, zajedno sa svim ostalim zainteresovanim licima, na realnim osnovama i pod fer uslovima.Nadalje, cijeneći činjenicu da je „Plava zastavica“ ekskluzivno priznanje koje se dodjeljuje samo korisnicima/zakupcima koji su svoja kupališta održavali na visokom nivou, odnosno promovisali visoke standarde iz četiri oblasti: kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarde iz oblasti zaštite životne sredine kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vrijednostima, menadžment Javnog preduzeća odlučio je da takvo priznanje dodatno valorizuje u odnosu na prvobitni nacrt odluke, te je predložilo ostvarivanje 7.5 bodova za sve nosioce priznanja. Takođe, uvažena je primjedba koja se tiče roka za dobijanje rješenja za rad, jer je ista realna i objektivna, obzirom da je u godinama za nama bila aktuelna pandemija korona virusa kada su postojale i posebne zabrane i uslovi za stavljanje u funkciju kupališta, zbog čega smo podkriterijum definisali bez datog roka, odnosno uslov za ostvarivanje bodova je da je zakupac pribavio rješenje za pružanje turističkih usluga, što je svakako preduslov da bi mogao da radi, jer bi u suprotnom radio mimo zakonske procedure, a što se nikako ne može nagrađivati javnim pozivom za ustupanje morskog dobra. Ostali uslovi koje je Javno preduzeće postavilo kroz Predlog Odluke o ustupanju djelova morskog dobra su ponovnom analizom menadžmenta utvrđeni kao opravdani, te kao uslovi koji bi podstakli da se državna imovina ustupa transparentno, pod unaprijed definisanim fer i poštenim uslovima, i da se valorizuje više nego u prethodnom periodu, omogućavanjem učestvovanja u tržišnoj utakmici na ravnopravnim osnovama. Predloženom Odlukom Upravnom odboru dala se mogućnost da zakupci državne imovine mogu biti i nova lica, a ujedno se omogućavalo i licima koja su u prethodnom periodu bili zakupci da to budu i u novom tenderskom ciklusu, pod uslovom da ponude veću cijenu prilikom prikupljanja ponuda. Dakle, pogrešnu percepciju dosadašnjih zakupaca da se radi o pravu zakupa djelova morskog dobra koje im unaprijed pripada ili da imaju preče pravo bilo je neophodno korigovati na način da isti percipiraju učešće i takmičenje na tenderu kao ozbiljan poslovni poduhvat, a ne kao formu koju je potrebno zadovoljiti dostavljanjem određene dokumentacije, sa unaprijed poznatim rezultatom.Predložena Odluka u razmjeri referenci za kupališta 80 bodova za ponuđenu cijenu i 20 bodova za reference (priznanje Plava zastavica 7.5 bodova i odobrenje za rad kupališta ukupno 12.5 bodova, odnosno 2.5 boda po godini) nije naišlo na razmijevanje od strane dijela Upravnog odbora, koji je dati Predlog menadžmenta smatrao rigoroznim i drastičnim smanjenjem dosadašnjih referenci, pa je isti podjelom glasova članova Upravnog odbora zahtijevao izmjenu Predloga Odluke na način da se reference u odnosu na Predlog povećaju sa 20 na 25 ili 30 bodova, u zavisnosti od stava resornog Ministarstva.