Javno preduzeće završilo proces pripreme za realizaciju tenderskog postupka

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uspješno je pripremilo i dostavilo Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Prijedlog Odluke o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra, dana 07.02.2024. godine i Cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, dana 20.02.2024. godine.Danas, 01.03.2024. godine je dostavljen nacrt  posljednjeg dokumenta i to Atlasa crnogorskih plaža i kupališta za period 2024-2028. godine. Ukoliko nas resorno Ministarstvo isprati u doglednom roku, tenderski ciklus će otpočeti tokom marta mjeseca i time ćemo imati dovoljno vremena da na kvalitetan način pripremimo i spremno dočekamo ljetnju turističku sezonu. Dakle, stvorili smo sve uslove za otpočinjanje tenderskog ciklusa, koje su u nadležnosti ovog preduzeća, međutim treba imati u vidu da zakonske odredbe definišu da se za sve ove akte mora pribaviti saglasnost Vlade Crne Gore.Sprovesti ćemo fer tenderski postupak, u kojem će se odvijati poštena tržišna utakmica, pružajući svim građanima mogućnost korišćenja državne imovine.Jedan od isticanih argumenata neblagovremenosti tenderskog ciklusa, nemogućnosti pribavljanja odobrenja za rad, ističemo da je Zakon definisao Institut privremenog rješenja i da se data situacija uspješno prevazilazi primjenom tog Instituta, a kako je to i urađeno tenderske 2019. godine.