DOPUNA IDEJNOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU PJEŠAČKE STAZE OD HOTELA „ALBATROS“ DO RTA ĐERANE NA DIJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA BROJ 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485 I 7487 KO ULCINJ U ZAHVATU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA MORSKO DOBRO, SEKTOR 64 ( PINJEŠ – BOROVA ŠUMA), OPŠTINA ULCINJ