IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA, GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PO PARTIJAMA: Partija 1: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, opština Budva  Partija 2: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća rijeke Drenovštice u more, opština Budva