VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU „VELIKE SKELE“ – PRISTANIŠTA  U OPŠTINI ULCINJ, NA KATASTERSKIM PARCELELAMA BROJ 3604, 3603 I 3605 K.O. ULCINJ – I FAZA RADOVA