Spasilačka služba na kupalištima

Na uređenom i izgrađenom kupalištu mora biti organizovana spasilačka služba

Shodno članu 5. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati uređana i izgrađena kupališta ("Službeni list RCG", br. 20/08, 20/09, 4/10, 26/11), definisano je da na uređenom i izgrađenom kupalištu mora biti organizovana spasilačka služba koja podrazumijeva:- jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi, važeću za tekuću godinu, u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Sl. List RCG" broj 28/06), na svakih 50m dužine obale tokom mjeseca jula i avgusta, i jednog spasioca na svakih 100m dužine obale tokom ostalih mjeseci (maj, jun, septembar i oktobar).- jedne kule za spasioce na svakih 100m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac"na crnogorskom i engleskom jeziku- jednog spasilačkog punkta na svakih 50m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode- signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku i to: zelena-bezbjedno i bezopasno kupanje, žuta-kupanje je ograničeno i može biti opasno, crvena-kupanje je zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti- jednog čamca na svakih 200m dužine obaleSpasilačka oprema obuhvata:
- spasilačku opremu na kuli i punktu (dvogled, bova za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć)
- ličnu opremu spasioca (uniforma-majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i dvogled i laka ronilačka oprema).Spasioc (stručno osposobljeno lice) je dužan da tokom radnog vremena boravi na kuli ili obavlja kontrolne šetnje obalom i da uvijek nosi prepoznatlivu uniformu (majica sa natpisom „spasilac", šorts i kačket).

Kurs za sticanje licence spasioca se vrši shodno Planu i programu ILS-e i traje sedam dana. Prije početka kursa kandidat mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti koja obuhvata: ronjenje na dah - 20m i više, plivanje na 50m za 50 sekundi i plivanje na 300m za 6 minuta i 20 sekundi i imati najmanje 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći) prije polaganja završnog ispita, koji obuhvata: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva i znanje iz pružanja prve pomoći. Licenca se dobija nakon sedmodnevnog kursa i položenog završnog ispita, a obnavlja se svake godine.Ovjera lienci za spasioca traje jedan dan i uključuje provjeru znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobosti (ispitna provjera ista kao na završnom ispitu poslije obuke), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR reanimacije i pržanja prve pomoći.Uspješna saradnja Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Crvenog Krsta Crne Gore na obuci spasilaca otpočela je 2003. godine i iz godine u godinu bilježi sve veće interesovanje za ovaj korisni i neophodni angažman na crnogorskim plažama.Početkom 1997. godine Crveni Krst Crne Gore postao je punopravni član ILS-e - International Life Saving Federation of Europe (Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi) i stekao legitimno pravo i obavezu, da spasilaštvo na vodi uvrsti u svoje programske aktivnosti i da sprovodi statutom ILS-e i time postao jedina institucija u Crnoj Gori koja je ovlašćena da izdaje međunarodno priznatu licencu za spasioce na plažama. Instruktori su, kao i Nastavni centar u Sutomoru, licencirani od Međunarodne federacije za spašavanje na vodi. Polaznicima obuke se omogućava dobijanje međunarodnog sertifikata o osposobljenosti.

Kontakt: 
Nastavni Centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta, Dom solidarnosti u Sutomoru- Ljubinka Vulević +382 30 373 608, +382 69 334 267-Milovan Ljubojevic , koordinator za spasilaštvo- Web sajt: www.ckcg.co.me