eObavještenja

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3486 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA, ZA PJEŠAČKE STAZE UZ MORE, UZ MAGISTRALNI PUT TIVAT-LEPETANE, SJEVERNO OD CRKVE SVETI ROKO ( POČETAK NASELJA OPATOVO-GRANICA K.P. 736/2 K.O. DONJA LASTVA) DO LEPETANA NA DJELOVIMA K.P. 731/1 (MAGISTRALA), 732, 733, 734, 738, 739, 740 ,741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745(MAGISTRALA), 839 I 840 K.O. DONJA LASTVA I K.P. BR: 472 (MAGISTRALA), 489, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 I 513 K.O. LEPETANI, OPŠTINA TIVAT SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2019-09-25 Datum otvaranja: 2019-11-04
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3487 / 4

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Datum objave: 2019-09-25 Datum otvaranja: 2019-11-01
Tenderska dokumentacija


Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE BETONSKE PLAŽE NA KAT. PARCELI BR. 938 I 649 K.O. TOPLA, TZV „NOVOSADSKA PLAŽA“ U IGALU-OPŠTINA HERCEG NOVI SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Javni poziv 0204 - 2236 / 5

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Datum objave: 2019-09-20Datum otvaranja: 2019-10-29
Javni poziv


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3606 / 3

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-09-20Datum otvaranja: 2019-10-28
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3076 / 4

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-09-20Datum otvaranja: 2019-10-14
Tenderska dokumentacija

Javni poziv0204 - 2946 / 4

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA OBILJEŽAVANJE USAMLJENE OPASNOSTI NA MORU U BUDVI NA LOKACIJI RT GALIOLA NA JUGOISTOČNOJ STRANI OSTRVA SV. NIKOLA
Datum objave: 2019-09-13Datum otvaranja: 2019-10-21
Javni poziv

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1283 / 5Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJUZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U PRŽNOM OD ZAPADNOG KRAJA HOTELSKOG KOMPLEKSA "MAESTRAL" DO ISTOČNOG KRAJA PLAŽE PRŽNO, U DUŽINI CCA 270 METARA, NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA 1931, 1931/2 I 909/2 K.O. SVETI STEFAN (SEKTOR 46 PPOP) SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (UKUPNA POVRŠINA PROJEKTOVANJA 1420 M2)Datum objave: 2019-08-02Datum otvaranja: 2019-09-09
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 2860 / 6
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
PARTIJA 1 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI,
PARTIJA 2 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI BAR
PARTIJA 3 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI ULCINJ
Datum objave: 2019-09-12Datum otvaranja: 2019-10-21
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 2014 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONTRUKCIJU ŠETALIŠTA NA JAZU, OD POSTOJEĆEG DEFINISANOG ŠETALIŠTA, OBALNIM ZIDOM ISPOD KATASTARSKE PARCELE 70 K.O. PRIJEVOR I DO ZAPADNOG KRAJA PLAŽE JAZ NA KATASTARSKOJ PARCELI 96 K.O. PRIJEVOR I (SEKTOR 42 PO PPOP) U DUŽINI OD CCA 226 METARA, SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (POVRŠINA PROJEKTOVANJA 1050M2)
Datum objave: 2019-08-07Datum otvaranja: 2019-09-13
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 2949 / 3
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
PARTIJA 1: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU, OPREMANJU I HORTIKULTURNOM UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE,
PARTIJA 2: IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI STUBOVA JAVNE RASVJETE.
Datum objave: 2019-07-17Datum otvaranja: 2019-08-23
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1158 / 3
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-07-24Datum otvaranja: 2019-08-30
Tenderska dokumentacija
Ugovor
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1935 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-06-20Datum otvaranja: 2019-07-29
Tenderska dokumentacija
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1576 / 4
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-06-19Datum otvaranja: 2019-07-26
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 2035 / 7
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
PARTIJA 1 NABAVKA I ISPORUKA KORIŠĆENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA (ne starijeg od 15 mjeseci, od dana javnog otvaranja ponuda sa maksimum pređenih 15.000 km)
Datum objave: 2019-06-13Datum otvaranja: 2019-06-10
Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Odluka o obustavljanju
Ugovor
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 2165 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-06-11Datum otvaranja: 2019-07-03
Tenderska dokumentacija
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1631 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-04-30Datum otvaranja: 2019-05-22
Tenderska dokumentacija
Ugovor
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1459 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
(prema datoj specifikaciji)
Datum objave: 2019-04-03Datum otvaranja: 2019-04-25
Tenderska dokumentacija
Ugovor
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1108 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-03-27Datum otvaranja: 2019-05-03
Tenderska dokumentacija
Ugovor
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 1305 / 4
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-03-26Datum otvaranja: 2019-04-17
Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke0204 - 834 / 3
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
Datum objave: 2019-03-07Datum otvaranja: 2019-04-15
Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Ugovor

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REGULISANJE KANALA I VODOTOKA U REZERVETU " TIVATSKA SOLILA"

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

PRUŽANJE USLUGA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA - IZRADA ELABORATA O GRAĐEVINSKOM STANJU LUKE RISAN, POTREBNIM INVESTICIJAMA NA INFRASTRUKTURALNOM OPREMANJU I ODRŽAVANJU LUKE

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavka ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU PO PARTIJAMA

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE U ZALEĐU PLAŽE JAZ, NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE 553 I 96 SVE K.O. PRIJEVOR I, U DUŽINI OD 375M, PO PARTIJAMA:

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE ZA ULAZ U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U IGALU NA KAT.PARCELI 632 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki


IZRADA NAUTIČKIH PLANOVA U OPŠTINI BUDVA: LOKACIJE OSTRVO SV NIKOLA, ISTOČNI KRAJ SLOVENSKE PLAŽE, DROBNI PIJESAK, U OPŠTINI KOTOR LOKACIJE: MORINJ, LIPCI, PERAST (DVIJE LOKACIJE), ŽUKOVICA U OPŠTINI TIVAT LOKACIJE: ŽUPA-BELANE, KUKOLJINA, SOLILA –„MOVIDA“ U OPŠTINI HERCEG NOVI LOKACIJE: MILAŠINOVIĆA PLAŽA, ISPRED HOTELA "CENTAR" TOPLA I ISPRED HOTELA "PLAŽA"

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

NABAVKA I ISPORUKA DVA PUTNIČKA AUTOMOBILA PO PARTIJAMA:

PARTIJA 2 NABAVKA I ISPORUKA NOVOG PUTNIČKOG – TERENSKOG AUTOMOBILA PO PRINCIPU STARO ZA NOVU UZ DOPLATU

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE I GRAFIKE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

IZVOĐENJE RADOVA NA BAGERISANJU BUJIČNIH KANALA, POTOKA i RIJEKA U OPŠTINI HERCEG NOVI, BUDVA, BAR I ULCINJ

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

OGLAŠAVANJA JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA I WEB PORTALU

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

NABAVKA RAČUNARA, OPREME I SOFTVERA